CNY65_image

Schematic

Data Sheet
 CNY65 adobe_pdf_icon